Rudolf Rocker

Nationalisme en cultuur

Inleiding Augustin Souchy. Nawoord Over de vertaalster Jeanne de Jong

 

Het magnum opus van Rudolf Rocker. Het boek zou in 1933 in Berlijn verschijnen maar Rocker moest hals over kop vluchten toen Hitler na de Rijksdagbrand socialisten en anarchisten begon te vervolgen. De Engelse vertaling verscheen in 1937 en de Nederlandse vertaling van de hand van Jeanne de Jong kwam in 1939 uit bij de Vereniging Anarchistische Uitgeverij (VAU). 

Deze uitgave bevat een enigszins aangepaste tekst van de VAU uitgave waarin naamvallen en onduidelijkheden zijn aangepast.


Boek 1

Na de ondergang van de middeleeuwse stadscultuur en de tijd van het federalisme in Europa raakte het doel van het maatschappelijke leven langzamerhand uit zicht. Vandaag de dag is de maatschappij niet meer de natuurlijke verhouding van de mensen onderling die tot uiting komt in gemeenschappelijke geestelijke en stoffelijke belangen. In de nationale staat van nu is ieder maatschappelijk handelen een middel geworden om de wensen en behoeften van de bevoorrechte klassen te bevorderen en niet langer de belangen van de gemeenschap.

Voor de materiële belangen van kleine minderheden in een land is een gecentraliseerde nationale staat altijd een zegen geweest. Voor de vrijheid van het volk en het ontstaan van hogere cultuurvormen altijd een ramp.
Het kortzichtige bijgeloof dat bepaalde volkeren, rassen en klassen in het algemeen op een bepaalde wijze geestelijk en intellectueel superieur zijn, heeft al heel wat kwaad veroorzaakt en vertroebelt ieder dieper inzicht in maatschappelijke verschijnselen. Waar tussen de verschillende mensengroepen die tot dezelfde cultuurkring behoren een nauwe verwantschap bestaat, blijven gedachten en bewegingen natuurlijk niet beperkt binnen de politieke grenzen van de verschillende staten, maar komen zij langzamerhand overal op, waar ze door de economische en maatschappelijke levensomstandigheden worden bevorderd. En deze omstandigheden vindt men vandaag de dag in ieder land, waar de invloed van onze moderne beschaving wordt bespeurd, zelfs al werkt deze invloed niet overal even diep door.

Boek 2

Slechts op de grondslag van kameraadschappelijke samenwerking en de eenheid van alle maatschappelijke belangen is de vrijheid mogelijk; vrijheid voor de enkeling is niet mogelijk zonder rechtvaardigheid voor allen. Want ook de persoonlijke vrijheid heeft haar wortels in het sociale bewustzijn van de mens en ontleent slechts daaraan haar ware betekenis. Het anarchisme is een samenvatting van liberalisme en socialisme, bevrijding van het economische leven uit de boeien van de politiek, bevrijding van de cultuur van alle politieke macht, bevrijding van de mens door eensgezinde samenwerking met zijn medemensen.

De geschiedenis van de staat is de geschiedenis van de verdrukking en geestelijke knechting van de mensen. Het is de geschiedenis van de onbeperkte machtsbegeerte van kleine minderheden, die slechts kan worden bevredigd door het volk te onderdrukken en uit te buiten. Hoe dieper de staat met zijn talloze organen in het maatschappelijke leven doordringt, hoe meer zijn leiders er in slagen de mensen te veranderen in gedachteloze uitvoerders van hun wil, hoe onvermijdelijker het is dat de wereld een uitgestrekte gevangenis wordt waarin tenslotte geen schaduw van vrijheid meer is overgebleven.
Wij komen op voor de algehele uitbanning van het gezagsbeginsel uit het maatschappelijk leven en dus voor het vervangen van de staat in al zijn vormen door een hogere maatschappelijke cultuur die gegrond is op de vrijheid van de mens en zijn vrije samenwerking met zijn medemensen.

Tekst op achterzijde cassette

Nationalisme en Cultuur werd door Rudolf Rocker geschreven in het interbellum als reactie op de opkomst van extreem rechtse politieke stromingen als fascisme en nationaal socialisme. Hij wijst er op dat dat het opkomende nationalisme ontkent dat er te allen tijde culturele interactie plaatsvindt tussen bevolkingsgroepen met een verschillende achtergrond, terwijl het anderzijds ten onrechte allerlei nationale kenmerken en tradities als uniek en eeuwenoud voorstelt, die bij nadere beschouwing op propagandistische onwaarheden blijken te berusten. Zo rechtvaardigt het nationalisme de onderdrukking van de onderdaan ten bate van het algemeen belang dat de staat zegt te belichamen. Een algemeen belang dat in feite het belang van een kleine, bevoorrechte minderheid van de bevolking is. De nationale staat claimt de schepper en beschermer van de cultuur te zijn maar in feite bloeit de cultuur alleen daar waar de staat ontbreekt of een minimale rol speelt
De ware vrijheid bestaat slechts daar, waar zij wordt gesteund door de geest van persoonlijke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid tegenover de medemens is een ethisch gevoel dat opkomt in de menselijke gemeenschap en waarvan de grondslag ligt in gerechtigheid voor iedereen en allen. Slechts waar dit beginsel van kracht is, is de maatschappij een ware gemeenschap, die in elk van haar leden die kostbare gevoelens van solidariteit wekt, die de ethische grondslag vormen van elke gezonde menselijke groepering. Slechts indien het solidariteitsgevoel gepaard gaat met het innerlijke verlangen naar maatschappelijke rechtvaardigheid, wordt de vrijheid een band, die allen verenigt; onder die voorwaarde wordt de vrijheid van de medemensen niet een beperking, maar een bevestiging en een versterking van de persoonlijke vrijheid.

Nationalisme en Cultuur is nog steeds uiterst actueel vanwege zijn krachtige veroordeling van alle vormen van racisme en van alle ideeën over nationale of culturele superioriteit. Het maakt duidelijk dat opvattingen over de eigen aard en eigen cultuur van een volk, uit dubieuze bronnen komen en volledig onjuist zijn.


Kelderuitgeverij


boek 1 400 pag. boek 2 444 pag. pag, geïllustreerd
EAN 978 90 79395 54 5
Prijs € 35,00, Porto € 6,75